SPSC Interview Schedule Head Master/Head Mistress B-17 Drug Inspector B-17 Asstt: Exe. Engineer B-17 Dental Surgeon B-17 Lecturer Sociology/Physics B-17 Sub Engineer B-11

SPSC Interview Schedule Head Master/Head Mistress B-17  Drug Inspector B-17  Asstt: Exe. Engineer B-17  Dental Surgeon B-17  Lecturer Sociology/Physics B-17  Sub Engineer B-11